16 de ago. de 2017

Ningún médico no centro de saúde de Portas o luns 14

O BNG-Asembleas Abertas presenta umha moción demandando a cobertura de baixas e vacacións do persoal sanitario
Dende hai semanas, o SERGAS non cubre as baixas por vacacións do persoal sanitario do centro de saúde de Portas, ata o extremo de que o pasado luns 14 de agosto, día laborable, o centro de saúde quedou totalmente ao “descuberto” sen ningún facultativo para atender os pacientes de todo o concello, que sobrepasa os 3000 habitantes.
Para suplir as baixas simultáneas por vacacións estivais dos dous médicos titulares, o SERGAS enviou un único médico substituto e ademais só a media xornada. O luns 14 de agosto nin sequera o médico substituto apareceu polo centro de saúde.
O BNG-Asembleas Abertas considera esta situación de todo inaceptable, e ante a pasividade absoluta do grupo de goberno, hoxe mesmo presentou unha moción no concello de Portas para esixir ao SERGAS a cobertura ao 100% das baixas e vacacións dos profesionais sanitarios do centro de saúde de Portas. Ademais solicítase enviar unha carta ao Conselleiro de Sanidade da Xunta, asinada por todos os membros da Corporación, coa demanda do cumprimento do punto anterior.

Moción en demanda da cobertura das baixas e vacacións do persoal sanitario do centro de saúde de Portas

O abaixo asinante Arturo N. Fontán Pérez, concelleiro do grupo municipal do BNG-Asembleas Abertas no concello de Portas, ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate e posterior aprobación, se procede, polo Pleno Municiapal,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O SERGAS non cubre as baixas e/ou vacacións do persoal sanitario do centro de saúde de Portas, ata o extremo de que o pasado luns 14 de agosto, día laborable, o centro de saúde quedou totalmente ao “descuberto” sen ningún médico para atender os pacientes de todo o concello, que lembremos ten máis de 3000 habitantes.
Para suplir as baixas por vacacións estivais dos dous médicos titulares, o SERGAS enviou un único médico substituto e só a media xornada, o cal é de todo inaceptable. Ademais o luns 14 o médico facultativo tampouco apareceu polo centro de saúde.
É por isto que presenta esta moción e solicita o voto favorable do Pleno da Corporación municipal de Portas para a adopción dos seguintes
ACORDOS
– Esixir ao SERGAS a cobertura ao 100% das baixas e vacacións dos profesionais sanitarios do centro de saúde de Portas.
– Enviar unha carta ao Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia asinada por todos os membros da Corporación coa demanda do punto anterior.

Portas, a 16 de agosto de 2017
Asdo.:
Arturo Fontán

7 de ago. de 2017

Nota de prensa

O ALCALDE DE PORTAS NON ADOPTA AS MEDIDAS NECESARIAS PARA FACER CUMPRIR A PARALIZACIÓN DAS OBRAS DO CONTORNO DA IGREXA DE PORTAS E A PROMOTORA SEGUE ATENTANDO CONTRA O PATRIMONIO PÚBLICO
O BNG denuncia ante o Concello de Portas a desfeita que se está a producir no entorno protexido da Igrexa de Santa María de Portas.
Dende hai semanas estanse a realizar movementos de terra e, en concreto, no terraplén que descende do muro perimetral que rodea a Igrexa parroquial, chegando xa esta a unha distancia inferior a 30 metros, cando a Igrexa ten unha protección patrimonial de 100 metros, a contar dende este valo.
Apesares do expediente incoado polo Concello a partir da denuncia do BNG, de forma telefónica, o día 14 de xullo, a empresa proseguiu co rebaixe do noiro de forma continuada achegándose  ao muro do adro do Cemiterio Parroquial, poñendo en grave perigo tanto á Igrexa como ao valo de Cemiterio –se non o puxeron xa--, incumprindo pois toda a Lei e normativa ao respecto.
O que aí se está a facer supón unha grande  agresión e un grave atentado ao patrimonio cultural de Portas, cuxa construción remóntase ao século XII, polo que se trata da máis importante construción que hoxe conserva esta parroquia, histórica pegada da Idade Media; a gran xoia arquitectónica que conservamos. Construción única e singular, polo que merece un especial coidado e protección por parte dos seus veciño e, sobre todo, por parte da administración pública.
O BNG entende que houbo deixamento por parte da alcaldía, xa que a pesares de que as obras ilegais se divisan perfectamente dende as oficinas municipais sen levantarse da mesa, non se adoptaron as medidas cautelares para impedir a vulneración da paralización das obras por parte dos promotores, ben con medidas coercitivas ou trasladando os feitos ao Ministerio Fiscal para a depuración das responsabilidades penais a que puidera dar lugar o incumprimento.
O BNG entende que a actitude do alcalde de deixar facer e mirar para outro lado, ben por desidia ou por conivencia, está a provocar unha situación que en dereito chámase “actos consumados de modo irreparable” o que pode supor que o alcalde teña incorrido nun delito de prevaricación.


4 de ago. de 2017

O concello de Portas non detén unhas obras ilegais con orde de paralización vixente

Obras sen licenza a escasos metros da igrexa de Santa María de Portas
No entorno protexido da igrexa de Santa María de Portas estanse a realizar obras sen licenza municipal nin autorización de Patrimonio.Os terreos nos que se están a realizar as obras pertencen á Igrexa, que os ten alugados para unha plantación de viñedo.
Como se pode observar nas fotografías, as obras distan menos de 30 metros de elementos patrimoniais como a igrexa, o cemiterio ou un pombal. As obras están consistindo en movementos de terra e creación de grandes muros de cachotes sen respectar nin distancias nin tipoloxías tradicionais de cantería.
Ante as denuncias veciñais, a arquitecta municipal constatou que as obras non tiñan licenza municipal polo que procedeu a redactar un informe, que deu lugar a unha orde de paralización de obras por parte da Alcaldía.
A pesares da orde de paralización, as obras continúan impunemente dende hai dúas semanas. O alcalde non está a tomar as medidas ao seu alcance para facer cumprir a súa propia orde de paralización de obras.
BNG-Asembleas Abertas reclama o cumprimento da lei e que o alcalde faga cumprir a orde de paralización de obras que el mesmo asinou. O patrimonio é de todos e todas e debemos facer todos os esforzos necesarios por conservalo.26 de xul. de 2017

Novo Boletín Informativo - Xullo 2017

O BNG-Asembleas Abertas edita un novo boletín informativo (Nº 17 # Xullo de 2017), que comezará a repartirse polas casas de Portas nos próximos días.
Un pacto por Portas
Portas está nunha situación límite. Os sucesivos gobernos do Partido Popular, primeiro con Roberto Vázquez e agora con Víctor Estévez, trouxéronos até un punto de tan difícil saída que se fai imprescindíbel un pacto de todos os veciños e veciñas para darmos un cambio de rumbo.
Un cambio de rumbo. Un Portas novo
Portas precisa un cambio de rumbo inmediato: os gobernos da dereita leváronos até un momento no que, se non reaximos con axilidade, corremos o perigo de caer na parálise por falta de capacidade investidora, de iniciativa política e de proxecto de futuro.
As prácticas caciquís do PP levan a Portas á ruína
O concello foi condenado xa a pagarlle á traballadora agredida 227.000 euros e aínda quedan sentenzas que podían elevar esa contía até os 700.0005 de xul. de 2017

Convocatoria da asemblea aberta de Portas

O venres 7 de xullo ás 22:00 h. celebrarase unha asemblea aberta no Centro Cultural de Romai. Asuntos a tratar:

  • Aprobación novo boletín informativo.
  • Plan de traballo.
  • Asuntos varios.
Como sempre están convidad@s tod@s @s simpatizantes e amig@s.

27 de xuño de 2017

Pleno Ordinario

O venres 30 de xuño de 2017 ás 20:30 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:
  1. Aprobación da acta da sesión ordinaria do 28/04/2017.
  2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 22/05/2017.
  3. Aprobación Conta Xeral 2016.
  4. Dación de conta dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
  5. Informes da Presidencia.
  6. Plan Concellos 2017 - Solicitudes e Resolucións.
  7. Rogos e preguntas.